Log ind   |  
Forside Minimer

Nyrup Borgerforening og

 Nyrup Vandværk

Afholdt fælles Generalforsamlinger

           Torsdag   23 marts 2017 kl 1930

Pyramidesalen Nyrup Baptistkirke indkørsel Nyrupvej 15

Nyrup Vandværks ordinære

Generalforsamling kl 1930 Dagsorden ifølge vedtægter.

Foreningerne er vært ved traktement

Formanden bød velkommen og beklagede at der mødte ”KUN” 14 hertil ????
hvad sker er der ingen interesse for byen og eller vandforsyning


pkt 1

 

Sv Åge Jørgensen blev valgt til dirigent, som konstaterede at generalf var lovligt indkaldt, og gav ordet til formanden til beretning.

pkt 2  Beretning  som kan ses andet på hjemmesiden.
 

pkt 3

Regnskab blev forelagt med en underdækning på kr 7904,00 mod en overdækning sidste år 107.000,00

Slutter med en overdækning på i alt  kr 3.222.731,00

Egenkapitalen er 0 kr, det hedder nu overdækning !!!

 

pkt 4

Fremlæggelse Af budget for 2017, samt takstblad Uændret takst i 2017

Anlægsbudget angiver investeringer frem til 2022

 

pkt 5

Forslag til godkendelse ingen forslag

pkt 6

På valg til bestyrelse er

Lone Nielsen                  genvalgt

Rasmus Jørgensen       ønsker ikke genvalg

Villy Hansen                  genvalgt

Peter J Henriksen         valgt

Som suppleant på valg

Dorthe Petersen          genvalgt

 

Som revisor på valg

Jørgen Mortensen        ikke tilstede

Rasmus Jørgensen      blev valgt

 

Revisorsupp  på valg

 

Verner Nielsen              genvalgt

 

pkt 7

Eventuelt

 

Generalforsamling slut 2030

Smørrebrød og øl og kaffe på bordet snakken gik

En god aften til dem der mødte!!!

 

____________________________________________________________________________________________________

Driftsstop/ledningsbrud
11-12 nov 2016

 

Det som ikke må ske, skete bare fredag aften, midt i Vild med Dans, ALARM fra vandværket ikke mere vand i hanerne,
og rent vandtanken var tom, og der kom ikke vand ind fra boringer, men Peter Elektriker kunne konstatere at boringerne kørte,
så vi måtte derud, og her kunne konstatere, at vandet stod op af jorden.

Wûrst Case Scenario.

Hvad gør man, her skal man kende sine folk, som træder til. Entreprenøren Søren og Smeden Carsten startede
lørdag morgen i 7 graders frost frigravning af brudsted, som viste sig at være et T stykke som var slidt op.
Smeden fik fremskaffet stumper, og fik det samlet, således at pumperne kunne startes kl 1100.
Men det tager nogen tid at få fyldt noget vand i tanken, og først kl 1400 kunne vi sætte tryk på ledningerne

Vandværket udsendte en SMS fredag aften midnat, som blev modtaget af 192 forbrugere, men 96 forbrugere
fik ikke denne SMS, enten fordi vandværket ikke har det rigtige nummer, eller man ikke har mobiltelefon.
Opfordring til dem der ikke fik SMS, om at meddele vandværket det rigtige nummer, hvis man ønsker at
modtage ALARMER, eller andre meddelelser.

Men stor ros og tak til vores håndværkere, men også forbrugerne, viste stor tålmodighed, jeg fik som sædvanlig
telefonstorm, men ingen skældte ud, men stillede sig tilfreds med situationen.

Vandværk skal orientere om fjernaflæsning af målere, og sker hermed, at aflæsning finder sted mellem jul og nytår

Forbrugere af vand fra Nyrup Vandværk ønskes en glædelig og et godt nytår

Fmd Bent

=====================================================

Nyrup Borgerforening og

Nyrup Vandværk

Afholdt fælles Generalforsamlinger
Mandag 7 Marts 2016 kl 1900

Pyramidesalen Nyrup Baptistkirke indkørsel Nyrupvej 15

Borgerforeningens generalforsamling kl 1900

Nyrup Vandværks ordinære 
  generalforsamling kl 1930 Dagsorden efter vedtægter

Der mødte KUN 14 personer til begge møder, dette er en falliterklæring af Nyrups borgere
en meget lille interesse for byen og drikkevandet, der var således kun 7 stemmeberettiget  til vandværket
og som sådan, var der genvalg over hele linen. Formanden Bent forsøgte at blive afløst, men måtte konstatere, at dette ikke var muligt.
Der blev dog stillet forslag, om at give bestyrelsen bemyndigelse til i perioden at tage kontakt til Stenlille Vandværk om  eventuelt samarbejde/sammenlægning .
PT er Stenlille og Nyrup Vandværk i gang med plan om nødforbindelse mellem værkerne, som gennemføres snarest.
Som følge af det gode regnskab, og de nye regnskabsregler, ser vi os nødsaget til, igen at nedsætte m3 pris med 1 kr til 2,75 kr/m3,
 men fastholder  fastprisen på kr. 375 pr/år
Foreningerne var vært ved et mindre traktement, pga. af det lille antal fremmødte, var der et ekstra stykke smørrebrød eller 2 til de fremmødte
Borgerforeningen gav Øl Vand og Kaffe hertil.

Beretning og regnskab er indsat på hjemmesiden, samt vandanalyser (nyhed)

Web Bent


====================================================================================================

Nyrup Vandværk ønsker alle forbrugere, et glædeligt jul og et godt nytår.
Alle der har registreret et mobilnummer har modtager en SMS om måleraflæsning
Har du ikke modtaget en SMS er det fordi vandværket ikke har dit nummer eller det er forkert
I så tilfælde kan man melde dette til vandværket, ved anvendelse af  "selvbetjening, flytte meddelelse
eller ved mail til bent@mail123.DK.
Hvis man erfarer at der er udsendt aflæsningskort fra Sorø forsyning, er det korrekt, men det er vandværker i
Sorø forsyningsområde undtagen herfra er Nyrup Vandværk, som efter aftale ikke modtager selv aflæsningskort.

Nyrup Vandværk ind formerer Forsyningen om aflæsningerne.
Der udsendes medio jan 2016 årsopgørelse plus a conto for første halvår 2016.
Vandværket håber at der møder flere til Generalforsamlingen i marts. Hvor vi igen byder på spisning
sammen med Borgerforeningen
Der skal bl.a findes nye bestyrelsesmedlemmer, ny formand. Eller sammenlægning med Stenlille Vandværk???????

Web Bent

 ==========================================================================================          

Ny Hjemmeside

Så småt er den nye hjemmeside på plads, med et nyt format.

med den sædvanlige web adresse  www.nyrupvand.dk

Hvad er sket i sommerens forløb, jamen det har kørt uden store problemer,
der har været brud hos en forbruger som dog er rettet, så vandværket kører
med sædvanlig udpumpning.
Der er tilgået 1 ny forbruger i perioden, 
Vi har stadig ikke fået etableret sidste etape af vandledning under Merløsevej
til ventilbrønd, og fået etableret ringforbindelse.
Måleraflæsning har fundet sted pr 31 okt 2015, men kun til interesse for Sorø Forsyning.
Den rigtige aflæsning finder sted mellem jul og Nytår til brug for afregning.
Bemærk her at taksterne er sat ned med virkning fra 1 januar 2015.
Der skulle ikke komme aflæsningskort fra Sorø Forsyning til forbrugere under Nyrup Vandværk.
Der vil nok komme aflæsningskort til forbrugere under Holbæk Forsyning (aftale er ikke helt på plads her)
Skulle der være forbrugere, der har bemærkninger kommentarer til Vandværket, ris eller ros
da send dette som PDF fil til formanden, så opretter vi en mappe med forbruger kommentarer!!!
Man kan eller skal melde om flytning, med måleraflæsning osv, under flyttemeddelelser

Bestyrelsen ønsker alle en glædelig Jul og et godt Nytår

========================================================================================

Mandag 23 marts 2015 kl 1745

Nyrup Vandværk og Nyrup Borgerforening afholdte deres respektive
generalforsamlinger med fællesspisning som indledning.
Borgerforeningen indledte med deres generalforsamling kl 18 45
Gert Lidsmoes blev valgt til dirigent
Med formandens beretning og fremlæggelse af regnskab ingen ændringer i
valg til bestyrelse,
En kort debat om Bankospillene skal det fortsætte. Og det skal det fortsat
En miljødag lørdag 18 april indsamling af affald. Start hos Zenia

Vandværket indledte med en ekstraordinær generalforsamling, med kun et
pkt. på dagsorden. Overgang til IT kommunikation
Gert fortsatte som dirigent her.
Formanden orienterede om punktet. Det var på dagsorden på den ordinære gf
i 2014, men samlede ikke nok stemmer derfor en ekstraordinær gf...
Men det handler om en vedtægtsændring som pt foreskriver at vandværket
SKAL indkalde til GF eller andre møder via brev eller i dagspresse lokal aviser.
Dette vil Vandværket gerne fritages for således at kommunikation foregår
elektronisk Hjemmeside SMS el.lign.
Det gav en del debat, men vandværket stiller sig til rådighed med vejledning, 
og man agter at udsende pr post et vandværksblad, hvor der vil være
anvisning herpå.
afstemningen var da også enstemmig på denne vedtægts ændring

Pause Kaffe og kage på bordet.

Den ordinære general forsamling (gf) Her var ca. 33 var tilstede med 25
stemmeberettiget
formanden bød velkommen og udpegede igen Get Lidsmoes som dirigent
GF er indkaldt både via hjemmeside og SMS samt i Sorø Avis i uge 10

Dagsorden ifølge vedtægter

1. Valg af dirigent og stemmetæller

2. Formanden aflægger beretning om det forløbne år

3. Det reviderede Regnskab forelægges

4. Forslag til takstblad forelægge

5. Valg af medlemmer til bestyrelse og 1 stk supplean

6. Valg af revisorer og suppleanter internt

7. Behandling af indkomne orslag

8. Eventuelt 

Pkt 3 Regnskabet, som kan ses på hjemmesiden i sin fulde længde) viser et
overskud på kr. 63.277,00, og det skal ses som et resultat af kun 5 måneders drift, pga. at
omlægning af regnskabsår. Og slutter med egenkapital på kr. 3.123.714
Ikke noget dårligt selskab at overtage ??????

Pkt 4 Forslag til takstblad forelægges

På grund af den gode økonomi, og ikke de store anlægsarbejde, foreslås det at
nedsætte den fast afgift fra kr. 575,00 til kr. 475,00 og forbrugspris fra kr.
4,75 pr m3 til 3,75 pr m3.
Taksterne blev enstemmigt vedtaget gældende fra 1 jan 2015.

Pkt 5 Valg til bestyrelse
På valg er Lone Nielsen og Villy Hansen og Rasmus Jørgensen alle blev
genvalgt Som suppleant er Dorthe Petersen på valg også her genvalg
Pkt 6. Valg af revisorer
På Valg er Jørgen Mortensen blev genvalgt, Som suppleant er Verner Nielsen
På valg her genvalg.
Pkt 7 Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag

Pkt 8 Eventuelt
Samtalen kom i gang, forskellige ting blev vendt, skal vi
gentage Sct. Hansfest åben hus eller andre events. Er der virkelig ikke nogen
modige m/k der tør tage opgaven op som driftsleder/formand. Som det ses er
det en god forretning at overtage.

Generalforsamling slut kl 2030 i god ro og orden

 

           

 

 

Bestyrelsen Minimer

æafhgafghqahqperyqrergafhggg  

Rambøll Danmark A/S Minimer
Copyright Rambøll Danmark A/S